Доклад за дейностите по популяризиране

Настоящият доклад цели да представи всички дейности по разпространение и повишаване публичността на проекта YouthRightOn и проведената в неговата рамка комуникационна кампания „Намери друг начин“. Докладът е структуриран в четири основни секции, които отразяват видовете комуникационни похвати и използваните канали за разпространение. В първата секция са представени продукти, създадени във връзка с комуникацията относно дейностите по проекта и постигнатите резултати. Втората секция разглежда всички комуникационни канали и материали, създадени за кампанията „Намери друг начин“. В третата част на доклада за изброени дейностите за разпространение на продуктите и ангажиране на заинтересованите страни чрез серия от онлайн и офлайн събития. Последната секция е посветена на проведените дейности, свързани с изготвяне на оценка на въздействието на кампанията „Намери друг начин“. Докладът съдържа данни, изображения и/или линкове към всеки от изброените продукти и дейности по разпространение.
Пълен текст (Adobe PDF, 3.03 MB)

Cover_Handbook_BG

Наръчник за учители

Развиването на критично мислене у подрастващите е в основата на възприемането им на информацията, достигаща до тях по различните канали, и на склонността им да се повлияват от потенциалните скрити послания в нея. Затова и умението е ключово за предпазването на младежите от все по-масово разпространяваните крайнодесни идеи в интернет, често приканващи към агресия и омраза срещу определени обществени групи. Настоящият наръчник предлага учебна програма, насочена към развиването на толерантност и критично мислене у учениците между 14 и 19 г. Програмата цели повишаване на емоционалната интелигентност и на социалните и комуникационните умения, развиване на умения за подбор и оценка на информацията и на критично мислене, както и на нагласи за толерантно възприемане на различията и готовност за съдействие и взаимопомощ. С негова помощ учители от различни градове в България (включили се в програмата „Устойчива младеж срещу крайнодесни екстремистки послания онлайн“) могат да въведат в клас предложените учебни модули.
Пълен текст (Adobe PDF, 1.56 MB)

Статия: Как крайнодесните послания в интернет достигат и влияят на българските младежи

Темата за радикализацията, и особено тази за възможността за влияние над младежите чрез крайнодесни послания в интернет, не е популярна в България, където антилибералния дискурс отдавна доминира както медийния мейнстрийм, така и социалните мрежи.

Настоящата статия представя диагностично проучване, осъществено от Центъра за изследване на демокрацията във рамките на инициативата YouthRightOn, което изследва как и кои крайнодесни послания достигат до младите хора. Авторите се позоват на изводи, формирани в резултат на събраните за първи път в България изключително подробни данни и предлагат решения за противопоставянето на опасното влияние на крайнодясната пропаганда върху живота на младежите.
Пълен текст (Adobe PDF, 3 MB)

Cover_Brochure-oza29il3f5xrok9yuchushmeslan9mwvcc9w41d5fc

Брошура: Намери друг начин

Податливостта на младите хора към крайнодесни послания и идеи не е изследвана досега, въпреки че голям процент от престъпленията от омраза, основана на раса, народност, етническа принадлежност и т.н. се извършват от лица на възраст между 18 и 24 години.

Настоящата брошура представя инициативата на Центъра за изследване на демокрацията YouthRightOn, осъществявана в партньорство с Фондацията за приложни изследвания и комуникации и комуникационна агенция Интелдей Солюшънс.

Пълен текст (Adobe PDF, 3 MB)

Виджилантизъм срещу мигрантите и малцинствата

Сборникът „Виджилантизъм срещу мигрантите и малцинствата“ проследява възхода на крайнодесните виджилантски движения – както на групировки, упражняващи насилие над малцинствата, мигрантите и други уязвими обществени групи, така и на формирования, които не прибягват до реално насилие, а имат сплашваща функция. В резултат на усилията на международен екип от изследователи, автори на публикацията, явлението е разгледано на национално равнище и са представени случаи от Западна и Източна Европа, Северна Америка и Азия. Сборникът разкрива нови научни перспективи и е предназначен за изследователи с интерес към крайнодесните явления, социалните движения, политическото насилие, действията на полицията и други криминологични теми.

Пълен текст (Adobe PDF, 11.1 МB, на английски език)

Застъпничество за превенция на нетолерантност, дискриминация и омраза сред младежите в България, Германия и Вишеградската група

Съставеният доклад предлага стратегии и препоръки, които да помагат на практиците и гражданското общество да развиват политическо застъпничество с цел предотвратяване на нетолерантност, дискриминация и омраза сред младите хора. По-специално, препоръките се фокусират върху възможностите за застъпничество в неблагоприятни условия в Централна и Източна Европа. Такива условия са нарастващата омраза към определени групи в обществото и десен екстремизъм, свиването на гражданското пространство, ерозията на стандартите, свързани с човешките права, на медийната независимост и на върховенството на закона, които представляват сериозна заплаха за мирните и демократични общества в региона.

Пълен текст (Adobe PDF, 620 KB, на английски език)

FAIRNESS: Сравнителни правни изследвания

Докладът подчертава необходимостта от неотстъпно следване на установените принципи на наказателното правосъдие в контекста на противодействието на тероризма и радикализацията. Основната теза, застъпена в публикацията, е, че спазването на нормите на наказателното правосъдие е най-важната предпоставка за разработването на ефективни и устойчиви, изградени на доверие стратегии и подходи за противодействие на радикализацията и тероризма, които повишават гражданската и националната сигурност.

Пълен текст (Adobe PDF, 8.32 MB, на английски език)

Публикации на RAN
(на английски език)

How to do digital youth work in a P/CVE context: revising the current elements
Full text (Adobe PDF, 559 KB)

Guidelines for Young Activities: How to set up a P/CVE Initiative

Full text (Adobe PDF, 786 KB)

RAN Policy & Practice Workshop – Narratives and Strategies of Far-Right and Islamist Extremists

Full text (Adobe PDF, 158 KB)

RAN EDU Academy: Far-right extremism in the classroom

Full text (Adobe PDF, 426 KB)

Effective Narratives:Updating the GAMMMA+ model

Full text (Adobe PDF, 1.01 MB)

Violent Right Wing Extremism in Focus

Full text (Adobe PDF, 14.9 MB)

RAN Delivering counter – or alternative narratives

Full text (Adobe PDF, 150 KB)

RAN Community empowerment

Full text (Adobe PDF, 182 KB)