52% от младежите на възраст 14-19 г. са били изложени на крайно съдържание онлайн

Комуникационната кампания „Намери друг начин” ще насърчава критичното мислене и гражданската активност сред младите хора

24 януари 2020 г., София. 52% от българските младежи на възраст 14-19 г. са били изложени на крайно съдържание онлайн, според национално представително проучване, част от националната кампания „Намери друг начин“, която има за цел да насърчи критичното мислене и гражданската активност сред младите хора. Около 30% от тях са попаднали на такова съдържание по случайност, показва проучването.

Кампанията се финансира по Програма за овластяване на гражданското общество към Фонд „Вътрешна сигурност“ на Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“ на Европейската комисия и ще продължи през 2020 година.

„Намери друг начин“ е разработена в подкрепа на политиките на Европейската комисия, които имат за цел да гарантират икономическия, културния и социалния растеж на страните от Европейския съюз и могат да се развиват в стабилна, законна и сигурна среда, както и за изграждането на отворена и по-безопасна Европа.

Проучването е проведено сред 1018 респонденти на възраст 14-19 г. чрез персонално интервю, в периода април–юни 2019 г. Изследването се фокусира върху редица нагласи сред младите хора по отношение на онлайн съдържанието, с което се сблъскват, както и факторите на влияние при формиране на тяхното мнение по важни обществени въпроси. Основен акцент е доколко младежите са били изложени на крайно съдържание в онлайн пространството, приканващо към агресия и омраза срещу определени обществени групи, и как биха се отнесли към подобен тип послания.

В рамките на кампанията, в периода септември–октомври 2019 г. бяха проведени и пет фокус-групи с по 10 младежи на възраст 14-18 г. (8-12 клас) и 3 фокус-групи с учители на ученици в тази възраст, в Пловдив, Враца, Кюстендил, София-град, както и с членове на Младежки панел към Националния център за безопасен интернет.

Според резултатите, между 12% и 16% от младежите одобряват онлайн съдържание, демонстриращо омраза или агресия. Данните показват, че пасивното и безкритично „консумиране“ на такъв тип съдържание е свързано с по-високи равнища на одобрение сред младежите на призивите за насилие или крайни действия. Тези послания изместват фокуса от търсенето на решения на действителни обществени проблеми, като водят до противопоставяне и поляризиране на общественото мнение, без обективна и базирана на факти дискусия.

Кампанията „Намери друг начин“ цели да отговори на тези съвременни предизвикателства, като покаже положителни примери и насърчи практически умения за справяне с манипулативното съдържание онлайн.

Чрез серия от видеа и креативно съдържание в социалните медии, поднесено по ангажиращ за младата аудитория начин, както и чрез практически обучения с учители, кампанията цели да развие необходимите умения на младите хора за оценка на информация и разпознаване на крайно съдържание онлайн, а също и социалните им умения и емоционална интелигентност, така че да общуват по-ефективно и пълноценно помежду си въпреки различията си и да дискутират градивно и аргументирано.

Основен елемент на кампанията ще бъде и насърчаване на гражданската активност на младите хора чрез показване на добри примери за ангажираност. Кампанията се изпълнява от комуникационна агенция Intelday Solutions в партньорство с Център за изследване на демокрацията и Фондация „Приложни изследвания и комуникации“.