Крайно десните възгледи се възраждат в много европейски страни и интернет се явява важен фактор, който улеснява точно този растеж. Интернет и социалните медии са мощни инструменти за разпространение на екстремистка пропаганда, особено сред младежите, за които представляват неразделна част от ежедневието. Налице е обаче нарастващото разбиране, че освен уязвима за радикализация група, младежта се явява и ключов участник, който следва да бъде активно въвлечен в разработването на жизнеспособни решения за противодействие на насилствения екстремизъм.

YouthRightOn разглежда проблема относно влиянието, което крайнодесните оказват над младежта в България чрез разработване на алтернативни наративи за противопоставяне на екстремистки послания и идеи, разпространявани в онлайн пространството. Дейностите по проекта имат за цел да повишат устойчивостта, да вдъхновят критичното мислене и да увеличат гражданската ангажираност сред младите хора в България, които са изложени на онлайн екстремистко съдържание. Партньорите по проекта разработват работещи превантивни онлайн мерки, насочени към добре очертаната целева аудитория и основните фактори, допринасящи за крайно дясната радикализация. Стремейки се да запази въздействието си в дългосрочен план, проектът също така осигурява смислени и лесно повторяеми диагностични подходи към рискови целеви аудитории, анализира притеглящи и отблъскващи фактори, както и работни методи за справяне с рисковете от радикализация и ефективни съобщения онлайн, които могат да бъдат не само приложени в национален контекст, но и възпроизведени с лекота в други страни от ЕС.

Партньори по проекта

Центърът за изследване на демокрацията (ЦИД) е мултидисциплинарен институт, специализиран в социологически и криминологични изследвания, правен и регулаторен анализ, мониторинг и оценка на политиките, реформа в сектора на сигурността и политики за предотвратяване на престъпността. Центърът е пионер в първите изследвания на тенденциите в радикализацията в България, последвани от разработка на практически инструменти за насочване на политиците и работещите в най-близък достъп до уязвими групи да установят рисковете от радикализация. В допълнение, Центърът има богат опит в работата с уязвими групи (включително роми, чужди граждани търсещи убежище, младежи в риск и затворници), което ще допринесе за създаването на защитни и интегративни политики.

Дистинкт груп е независима комуникационна агенция с богато портфолио от услуги, включващи стратегически комуникации, управление на асоциации, дигитални комуникации, дизайн и разработка, изследвания, анализи и създаване на съдържание. С над 80 комуникационни кампании, разработени и провеждани от името на публични, международни и частни органи, включително Европейската комисия (ЕК), компанията е най-подходяща да поеме отговорност за разработването и прилагането на предложената онлайн кампания за алтернативни наративи.

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ (Arc Fund) е институт за иновационни политики и проучвания. В контекста на своята програма за информационно общество той подпомага развитието на политиките на информационното общество в България и е специализиран в провеждането на инициативи за повишаване на осведомеността и превенция сред уязвимите младежи.

YouthRightOn се осъществява по Програмата за овластяване на гражданското общество на Европейската комисия. Програмата подкрепя гражданското общество, местните организации и надеждните гласове. Използвайки положителната сила и огромния обсег на интернет, тя дава възможност на тези различни групи да предоставят ефективни алтернативи на съобщенията, идващи от насилствени екстремисти и терористи, както и идеи, които противодействат на екстремистката и терористичната пропаганда.
За целите на кампанията и олицетворението на заложените послания в нея, в социалните медии на кампания “Намери друг начин”, са използвани закупени кадри с уредени права. Лицата в тях не са реални и не участват в кампанията. Изпълнителите на проекта са разработили комуникационната стратегия на база дългогодишен опит и след задълбочен анализ на целевата аудитория. На база на това са изработени и публикувани информационни постове в социалните медии на проекта (https://www.facebook.com/anotherway.bg, https://www.instagram.com/findanotherway.bg/) като за някои от тях са използвани предварително закупени кадри с уредени права с цел постигането на по-добро насищане на средата с посланията на проекта и тяхното по-добро възприятие от целевата аудитория.